Managing Committee

For the Year 2016-17

S.No Name Designation
1 Mrs. Rajshree Nagaraju (Halgekar) President
2 Shri Ajit D. Yadav Vice President
3 Shri Narayanrao G. Tarale Member
4 Shri Nageshrao S. Zangruche Member
5 Shri Suhasrao P. Chandgadkar Member
6 Shri Shivajirao S. Patil Member
7 Shri Shankarrao G. Patil Member
8 Smt. Laxmibai P. Cholekar Member
9 Shri B. K. Bandagi Member
10 Shri Laxmanrao B. Sainuche Member
11 Shri Rajesh N. Halgekar Member
12 Shri Parashram R. Gurav Member
13 Shri Gajananrao B. Kangralkar Member
14 Shri Kisanrao B. Hannurkar Member
15 Smt. Malprabha R. Shinde Member